Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP) se stávají nedílnou součástí každého obchodního závazkového vztahu, uzavíraného mezi prodávajícím/zhotovitelem STAKOSOLAR, s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím/ objednatelem (dále jen kupující), kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Smluvní vztahymezi stranami se řídí těmito VODP a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Rozsah platnosti

VODP upravují smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy/smlouvy o dílo (dále jen smlouvy), resp. potvrzenéobjednávky či obchodně právního vztahu vzniklého dodáním objednaného zboží/díla (dále jen zboží). VODP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupujícínedohodnou ve smlouvě, případně potvrzené objednávce na odlišných podmínkách. Ujednání v jednotlivých smlouvách, pokud jsou odlišná od ustanovení ve VODP,mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit či zrušit tyto VODP. Takto změněnými podmínkami se řídí smlouvy uzavřené po dni účinnostizměněných VODP.

3. Vznik smluvního vztahu a jeho náležitosti

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě oboustranného písemného potvrzení smlouvy. V případě prodeje izolačních skel výztužných profilůapod. vzniká smluvní vztah na základě písemné objednávky kupujícího, potvrzené prodávajícím. Není –li tato objednávka potvrzena prodávajícím do 3 dnů, platí, žeprodávající s objednávkou nesouhlasí a zboží nebude dodáno. Kupující je povinen uvést ve smlouvě své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, je-li jím právnickáosoba obchodní jméno dle výpisu z obchodního rejstříku, sídlo, příp. místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství,dopravní dispozice, rozsah požadovaných prací a požadovaný termín odběru či dodání na místo. Smlouva bude vyhotovena nejméně ve 2 exemplářích, z nich každástrana obdrží jeden výtisk. V případě potřeby okamžitého plnění či v jiných vhodných případech může vzniknout smlouva i neprodleným plněním prodávajícího. Dodacílhůty jsou závazné, jen pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. V ostatních případech jsou přibližné a nezávazné a v takovém případě jejich překročeníneopravňuje kupujícího k nároku na penalizaci nebo odškodnění. Dodací lhůty u těch smluv, ve kterých je sjednána záloha, začínají plynout až po připsání sjednanécelé zálohy na účet prodávajícího.

4. Místo plnění a cena dalších činností souvisejících s dodávkou

Místem plnění (dodání zboží) může být provozovna, sklad nebo sídlo prodávajícího, odkud si kupující zboží převezme proti jeho potvrzení na dodacím listu.Bude-li objednáno zboží včetně dopravy, pak je uskutečněno dodání zboží (plnění) jeho předáním kupujícímu na místě určení a potvrzením „Dodacího listu“. V případědodání zboží včetně prací (např. demontáž, montáž, zednické začištění apod.), se dodání (plnění) uskuteční předáním zboží kupujícímu. Převzetí zboží v množství akvalitě je povinen oprávněný zástupce kupujícího potvrdit při složení zboží u odběratele, případně po dokončení prací, a to podpisem „Dodacího listu“ nebo„Předávacího protokolu“ s čitelným uvedením jména. Dodávka zboží (i prací) se považuje za řádně provedenou a dodanou i v případě, že kupující neoprávněné odmítnepotvrzení dodání zboží (nebo provedení prací). Kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží (nebo práce) v případě, že vykazuje/í pouze takové vady a nedodělky,které nebrání užívání zboží nebo díla. Odmítne-li kupující z jakéhokoliv důvodu odebrat zboží v předem dohodnutém termínu, je prodávající oprávněn účtovatkupujícímu skladné, případně mu zboží odvézt na jeho adresu, přičemž případné náklady na složení zboží a jeho uskladnění uhradí kupující.

5. Cena

Ceny jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků.

6. Platební podmínky

Prodávající je oprávněn účtovat cenu dle smlouvy dnem, kdy došlo k předání zboží nebo díla kupujícímu (není-li ve smlouvě stanoveno jinak). Prodávající si vyhrazujeprávo vystavit předfakturu, zálohovou fakturu nebo požadovat platbu v hotovosti. Kupující je povinen uhradit cenu na účet prodávajícího ve lhůtě uvedené na faktuře.Pro případ prodlení s úhradou faktur sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5 % denně z dlužné částky. Pokud je kupující v prodlení s placením, jeprodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech uzavřených a nerealizovaných smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy. V případěprodlení delším než 3 dny je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Nabytí vlastnického práva

Vlastnictví ke zboží, jež je předmětem smlouvy, přechází na kupujícího teprve okamžikem zaplacení jeho úplné ceny dle smlouvy. Zaplacením úplné ceny se rozumípřipsání celé ceny zboží na účet prodávajícího, příp. jejím složením v hotovosti do pokladny prodávajícího. Všechny předměty prodeje zůstávají vlastnictvímprodávajícího až do úplného pokrytí všech závazků kupujícího, vzniklých z jakéhokoliv důvodu z předmětné smlouvy. V případě předložení šeku nebo směnky přecházína něho vlastnictví až po faktické úhradě všech příslušných částek. Jako záruku tohoto práva je kupující povinen zajistit dodané zboží proti zničení, poškození nebokrádeži, a to veškerým úsilím, které by bylo možno od něho požadovat. Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále prodáváno a dáváno do zástavyjako ručení, pokud k tomu prodávající nedal písemný souhlas. Bylo-li zboží i přes tento zákaz kupujícím dále prodáno nebo dáno do zástavy, je kupující povinen uhraditprodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zboží, za kterou mu bylo zboží prodáno. Pokud kupující nedodrží platební podmínky, nebo je-li ukončenasmlouva z jeho viny, nebo je-li jeho firma v insolvenčním řízení, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě, a to i v případě, kdy směnky nebo jiné druhy plateb majípozdější splatnost. Zároveň má prodávající v takovém případě právo odstoupit od smlouvy. Nebudou-li pozdější závazky uhrazeny ihned, vyhrazuje si prodávající právopožadovat od kupujícího výdej dodaného zboží bez jakýchkoliv překážek a dalších nároků. Pro takový případ dává kupující prodávajícímu již podpisem těchto podmíneksouhlas se vstupem do všech prostor a nemovitostí, ve kterých se výrobky nacházejí a k jejich demontáži na náklad kupujícího.

8. Záruka na jakost, odpovědnost za vady, reklamace

Na plastové, dřevěné a hliníkové prvky dodané a namontované prodávajícím je záruční doba 60 měsíců. Na plastové, dřevěné a hliníkové prvky zakoupené kupujícímod prodávajícího bez prací provedených prodávajícím je záruční doba 24 měsíců. Na sklo, ozdobné dveřní výplně a na příslušenství, tj. venkovní a vnitřní parapety,žaluzie, sítě proti hmyzu, kliky a zámkové vložky je záruční doba 24 měsíců. Na práce, které jsou součástí dodávky je záruční doba 24 měsíců.Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím může záruční dobu uvedenou v předchozím odstavci prodloužit, zkrátit nebo i vyloučit. Pokud řádně uzavřenásmlouva řeší záruční dobu a podmínky reklamace odlišně od VODP a Reklamačního řádu prodávajícího, má přednost vždy konkrétní smlouva. V ostatních otázkách,které příslušná smlouva neřeší, se uplatňují VODP a Reklamační řád prodávajícího. Začátek záruční doby u kupní smlouvy začíná běžet ode dne převzetí zbožíkupujícím. Pokud se jedná o smlouvu včetně provádění prací, začíná záruční doba běžet v den předání a převzetí díla nebo v den, který se považuje za den předání apřevzetí díla. Kupující, který neposkytne prodávajícímu příslušnou potřebnou součinnost při předání a převzetí zboží, nemůže u prodávajícího uplatnit jakékoliv vadydodaného zboží (díla), které vznikly po nabídnutí smluvního plnění v souladu s příslušnou smlouvou. Kupující, který odmítá převzetí zboží (dokončeného díla), jepovinen uvést do předávacího protokolu důvody, které ho k tomuto kroku vedly a stvrdit toto podpisem. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodanézboží a provedené práce. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat dle Reklamačního řádu prodávajícího, který je k dispozici ve všech prodejníchmístech prodávajícího a na internetových stránkách www.gvokna.cz. Reklamace (z titulu práv z odpovědnosti za vady i záruky za jakost) musí mít vždy písemnou formua musí být doložena doklady pro projednání oprávněnosti reklamace. Uplatnění reklamace není důvodem ze strany kupujícího k zadržení platby za zboží. Na reklamaci(i písemnou) nebude prodávajícím reagováno, dokud nebude zboží kupujícím uhrazeno v plné výši.

9. Závěrečná ustanovení

Odstoupení od smlouvy (objednávky) ze strany kupujícího je možné pouze v případě, že nebyl objednán potřebný materiál a nebyla zahájena výroba. V případěodstoupení od smlouvy kupujícím v době, kdy byl objednán potřebný materiál a byla zahájena výroba, uhradí kupující prodávajícímu veškeré vzniklé náklady. Změny,doplnění a dodatky smlouvy, příp. potvrzené objednávky jsou platné jen tehdy, jestliže jsou uzavřeny písemnou formou a jsou podepsány oběma smluvními stranami.Právní vztahy neupravené VODP ani smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami připlnění smluvních povinností, budou řešeny smírčí cestou. Pro projednání sporů mezi stranami jsou místně příslušné soudy dle sídla prodávajícího. Všechny vztahy mezismluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky byly vydány společností STAKOSOLAR, s.r.o. s platností od 1.4.2014 jako nedílná součást obchodně právních vztahůs každým kupujícím a jako takové jsou kupujícím i prodávajícím podepsány.